Topic Description
ชื่อหน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรถ่ายภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อการโฆษณาอย่างไรให้ขายดี
รหัสหลักสูตร CRRU-010
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ธัญลักษณ์ ศุภพลธร            E-mail : tun.tunn3689@gmail.com
ช่องทางการติดต่อ Facebook : oceas.crru@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 053 – 766008
การเรียนการสอน • ภาคทฤษฎี 30%
• ภาคปฏิบัติ 70%
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 1. มีความรู้ความเข้าใจในในการถ่ายภาพสินค้า สามารถสร้าง “Concept Idea” ได้เอง จัดองค์ประกอบภาพที่ดึงดูดความสนใจลูกค้าได้ เลือกใช้มุมกล้องได้อย่างเหมาะสม ได้ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาประสัมพันธ์ที่สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าได้
ความคาดหวังของหลักสูตร แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต • ความคาดหวังของหลักสูตร บุคลากรสามารถสร้าง “Concept Idea” ในการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า การจัดวางองค์ประกอบภาพอย่างไรให้ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย มุมกล้องที่ทำให้ภาพสวยงามสะดุดตา สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าได้ และนำภาพไปใช้เพื่อการโฆษณา “ถ่ายภาพสินค้าอย่างไรให้ขายดี?” เพื่อรองรับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ e-commerce
• แนวโน้มการพัฒนา เทคโนโลยีสามารถเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการทำงานทุกภาคส่วนมากขึ้น ทั้งในด้านการให้บริการประชาชน การบริการจัดการภาครัฐ และการกำหนดนโยบาย ปจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เกณฑ์การรับสมัคร 1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานอุปกรณ์สมาทโฟน /กล้องถ่ายรูป
2. ผู้เข้าเรียน สามารถเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
3. ผู้เข้าเรียนไม่เกิน 20 คน
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักการและแนวคิดในการถ่ายภาพสินค้า
2. เทคนิคการใช้กล้องและอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
3. เทคนิคการเลือกแสงที่ใช้ถ่ายภาพและช่วงเวลาที่เหมาะสม
4. เทคนิคการเลือกฉากให้เข้ากับสินค้า
5. เทคนิคการเลือกพร็อพประกอบฉากให้ดึงดูดความสนใจ เพิ่มมูลค่าสินค้า
6. เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพสินค้าอย่างง่ายให้สวยงาม
7. ถ่ายภาพอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าและกระเป๋า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง

ระยะเวลาในการฝึกอบรม: จำนวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (รวม 12 ชั่วโมง)
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร ลิงค์หลักสูตร