Topic Description
ชื่อหน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหลักสูตร ระบบไอโอทีเพื่อเกษตรสมัยใหม่ (Internet of Things for Smart Farming)
รหัสหลักสูตร CRRU-009
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง            E-mail : em_sumran@crru.ac.th
อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี            E-mail : fongmanee.s@gmail.com
อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท            E-mail : chalidaj@gmail.com
ช่องทางการติดต่อ Facebook : oceas.crru@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 053 – 766008
การเรียนการสอน • ภาคทฤษฎี 30%
• ภาคปฏิบัติ 70%
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี Internet of Things ทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และการนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. สามารถใช้งาน และตั้งค่าอุปกรณ์ IoT ทั่วไปรวมถึงออกแบบเซ็นเซอร์ และตัวควบคุมที่เชื่อมต่อ รับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet ไปเก็บข้อมูลบน Cloud ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้อุปกรณ์ทำงานตามความต้องการได้
3. สามารถสร้างนวัตกรรมสำหรับสมาร์ทฟาร์ม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้
ความคาดหวังของหลักสูตร แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต • ความคาดหวังของหลักสูตร บุคลากรทมีความรู้ความสามารถด้าน IoT และเล็งเห็นถึงประโยชน์มหาศาลที่คาดว่าจะเกิดจาก การนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
• แนวโน้มการพัฒนา ตอบสนองโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หรือนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของไทยจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำการเกษตรเพื่อลดแรงงาน สร้างมูลค่าผลผลิตที่มีราคาสูง โดยเน้นความร่วมมือกับ โรงเรียนมัธยม องค์การบริหาส่วนตำบล ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางมีความสามารถในการสร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเกษตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การรับสมัคร -
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1. Introduction to the Internet of Things
2. IoT Architecture
3. Microcontroller
4. Arduino Platform
5. What's NodeMCU ?
6. IoT Example for real product
7. HTTP , MQTT Protocol
8. Install Arduino IDE
9. Install Board for NodeMCU
10. Install Core Library
11. Microcontroller LAB1-LAB9 (LED Blink, LED RGB, DHT11, Ultrasonic Sensor, LDR sensor, Rain Sensor et al.)
12. Microcontroller for IoT LAB10-LAB12 (WiFi, Online Control, Online Monitor, Database et al.)
13. การส่งข้อมูลขึ้นสู่ Cloud
14. การสร้าง Dashboard ด้วย Mobile Application
15. การสร้าง Dashboard ด้วย Web-based Application
16. การแจ้งเตือนผ่าน Line Application
17. สร้างเครื่องมือสำหรับ สมาร์ทฟาร์ม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม: จำนวน 2 วันๆ ละ 7 ชั่วโมง (รวม 14 ชั่วโมง)
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร ลิงค์หลักสูตร