Topic Description
ชื่อหน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหลักสูตร ปฏิบัติการด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รหัสหลักสูตร CRRU-002
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.อัญชณา อุประกูล            E-mail : unchanay@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ คนแรง            E-mail : jarun.kho@crru.ac.th
อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง            E-mail : pumipong5325@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ Facebook : oceas.crru@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 053 – 766008
การเรียนการสอน • ภาคทฤษฎี 30%
• ภาคปฏิบัติ 70%
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 1. สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจวัดวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
2. มีทักษะในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆได้
3. สามารถออกแบบและสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติได้
ความคาดหวังของหลักสูตร แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต • ความคาดหวังของหลักสูตร สามารถผลิตบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประเทศมีผู้มีความรู้ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจวัดวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดจนแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้
• แนวโน้มการพัฒนา เป็นการสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดความคิดบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ต่อผู้เรียนโดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มีบทบาทในการนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทั้งการนำความรู้มาพัฒนาประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ
เกณฑ์การรับสมัคร 1. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
2. บุคคลทั่วไปที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนทักษะทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2. การคำนวณและการต่อวงจรการวัดและการใช้เครื่องมือวัด
3. การวัดแรงดันและกระแสในวงจรไฟฟ้า
4. ความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
5. การออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับระบบการควบคุมอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม: จำนวน 5 วัน (30 ชั่วโมง)
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร ลิงค์หลักสูตร