Topic Description
ชื่อหน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหลักสูตร การเพิ่มทักษะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล สำหรับการพัฒนากลยุทธการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยใช้ดิจิทัลมีเดียและกราฟิกดีไซน์
รหัสหลักสูตร CRRU-007
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร            E-mail : Pantonecolor1@gmail.com
อาจารย์ ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก            E-mail : seatachai@gmail.com
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ            E-mail : nuke.pj@gmail.com
อาจารย์คมกฤช จิระบุตร            E-mail : cgempty@gmail.com
อาจารย์ธัญลักษณ์ ศุภพลธร            E-mail : tun.tunn3689@gmail.com
ช่องทางการติดต่อ Facebook : oceas.crru@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 053 – 766008
การเรียนการสอน • ภาคทฤษฎี 30%
• ภาคปฏิบัติ 70%
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 1. มีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐาน ในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของตนเองเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริโภคอย่างน่าสนใจ
2. มีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐาน ในเรื่องการผลิตสื่อวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของตนเองเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริโภคอย่างน่าสนใจ และไม่ละเมินต่อกฏหมาย
3. มีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐาน ในเรื่องการนำเสนอภาพดิจิทัล การถ่ายภาพ สื่อโปสเตอร์ สื่อภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการบรรจุภัณฑ์ของตนเองอย่างน่าสนใจ
4. มีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐาน ในเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ เช่น แบรนด์ หรือมาสคอตให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการบรรจุภัณฑ์ของตนเอง
5. มีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐาน ในเรื่อง การเลือกใช้แอพลิเคชันที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาประยุกต์ใช้กับการสร้างกลยุทธการตลาดให้แก่สินค้าและบริการบรรจุภัณฑ์ของตนเอง
ความคาดหวังของหลักสูตร แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต • ความคาดหวังของหลักสูตร บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐาน ในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการการผลิตสื่อวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ การนำเสนอภาพดิจิทัล การถ่ายภาพ สื่อโปสเตอร์ สื่อภาพโฆษณาการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้แอพลิเคชันที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาประยุกต์ใช้กับการสร้างกลยุทธการตลาดให้แก่สินค้าและบริการบรรจุภัณฑ์ของตนเอง
• แนวโน้มการพัฒนา สร้างบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลมีเดียและกราฟิกดีไซน์สร้างจุดเด็นอย่างมีเอกลักษณ์ในตัวสินค้า จะทำให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่วิธีออกแบบบรรจุภัณฑ์ การหาอัตลักษณ์ หรือตัวตนของสินค้า จนไปถึงการสร้างสื่อดิจิทัลมีเดียที่เข้ากลุ่มลูกค้า การหาเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างถูกต้อง การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลอย่างตรงประเด็นและปลอดภัย ภายใต้ข้อกำหนดกฏหมายทางเทคโนโลยีของประเทศ
เกณฑ์การรับสมัคร 1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาทโฟน
2. ผู้เข้าเรียน สามารถเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
3. ผู้เข้าเรียนไม่เกิน 20 คน
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1. แนะนำหลักสูตร อธิบายแนวคิดของกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการสร้างอัตลักษณ์
2. อธิบายแนวคิดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภค
3. การสร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในรูปแบบแบรนด์ และมาสคอต
4. การปฏิบัติและผลิตผลงาน
5. แนะนำหลักสูตร อธิบายแนวคิดของกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลมีเดีย
6. อธิบายแนวคิดการนำเสนอภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลต่อผู้บริโภค
7. การผลิตสื่อวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของตนเองเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริโภคอย่างน่าสนใจ
8. การปฏิบัติและผลิตผลงาน
9. แนะนำหลักสูตร อธิบายการเลือกใช้แอพลิเคชันที่มีบริการในอินเตอร์เน็ต
10. แนะนำเรื่องกฎหมายไอที กฎหมายลิขสิทธิ์ ข้อควรระวัง ข้อห้าม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม: จำนวน 3 วันๆ ละ 7 ชั่วโมง (รวม 21 ชั่วโมง)
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร ลิงค์หลักสูตร