Topic Description
ชื่อหน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหลักสูตร การออกแบบสัญลักษณ์ และเครื่องหมายตราสินค้า
รหัสหลักสูตร CRRU-012
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร            E-mail : pantonecolor1@gmail.com
ช่องทางการติดต่อ Facebook : oceas.crru@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 053 – 766008
การเรียนการสอน • ภาคทฤษฎี 30%
• ภาคปฏิบัติ 70%
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 1. มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ตราประจำหน่วยต่างๆ โดยเน้นความสัมพันธ์ของเรื่องราวและรูปแบบ ตลอดทั้งการจัดองค์ประกอบทางกราฟิกดีไซน์ ให้เกิดความสวยงาม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง
ความคาดหวังของหลักสูตร แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต • ความคาดหวังของหลักสูตร บุคลากสามารถปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ตราประจำหน่วยต่างๆ โดยเน้นความสัมพันธ์ของเรื่องราวและรูปแบบ ตลอดทั้งการจัดองค์ประกอบทางกราฟิกดีไซน์ ให้เกิดความสวยงาม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง
• แนวโน้มการพัฒนา เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ เครื่องหมายกาค้า ตราประจำหน่วยงาน เพื่อการแข่งขันในด้านการตลาดให้มีความทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
เกณฑ์การรับสมัคร 1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาทโฟน
2. ผู้เข้าเรียน สามารถเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1. แนะนำคอร์สเรียน
2. การออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย วิวัฒนาการของการออกแบบสัญลักษณ์ ประเภทของการออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ (Logo Symbol และ Combination Mark) ขั้นตอนการออกแบบ (ขั้นร่างภาพ ร่างภาพหยาบ ร่างภาพละเอียด) และหลักการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์
3. การใช้งานโปรแกรมการออกแบบ ประกอบด้วย โปรแกรม illustrator เบื้องต้น 1 (การตั้งค่าไฟล์งานอาร์ตเวิร์ค การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม การตั้งค่าหน้ากระดาษ การตั้งค่าสีและ การกำหนดตัว Font) โปรแกรม illustrator เบื้องต้น 2 (การปรับเปลี่ยนรูปร่าง Transform Object วิธีดราฟงานอย่างง่าย การตั้งค่าเพื่อนำไปใช้งานจริง)
4. องค์ประกอบการออกแบบสัญลักษณ์ในลักษณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ลักษณะการออกแบบ Bell Logo, Cube Logo, Diamond Logo, Drop Logo, Egg Logo, Eight Logo, Key Logo, Lock Logo, Moon Logo, Sci Tube Logo, Shield Logo, Umbrella Logo, Wifi Logo, YinYang Logo และ Bell Logo
5. บทสรุปแนวทางการออกแบบ และช่องทางการสอบถามอาจารย์ผู้สอน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม: จำนวน 2 วันๆ ละ 7 ชั่วโมง (รวม 14 ชั่วโมง)
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร ลิงค์หลักสูตร