Topic Description
ชื่อหน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infograghic และการสร้างภาพประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
รหัสหลักสูตร CRRU-001
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.อัญชณา อุประกูล            E-mail : unchanay@hotmail.com
อาจารย์รัชนิกร กุสลานนท์            E-mail : pump_oil_unity@hotmail.com
อาจารย์วัฒนพล อยู่สวัสดิ์            E-mail : wattanapon.eus@crru.ac.th
ช่องทางการติดต่อ Facebook : oceas.crru@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 053 – 766008
การเรียนการสอน • ภาคทฤษฎี 30%
• ภาคปฏิบัติ 70%
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ทันสมัยน่าสนใจ
2. มีความรู้ในการใช้เทคนิค และเครื่องมือเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมประยุกต์ได้
3. สามารถสร้างสัญลักษณ์ และรูปภาพ ต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อความหมายสำหรับการจัดการข้อมูล และการสร้างสื่อให้น่าสนใจได้ด้วยตัวเอง
4. สร้างสื่อการสอนจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสรรค์งาน Infographic และการสร้างภาพประกอบด้วยตัวเองได้
ความคาดหวังของหลักสูตร แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต • ความคาดหวังของหลักสูตร สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ทันสมัยน่าสนใจ การใช้เทคนิคและเครื่องมือเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมประยุกต์ การสร้างสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อความหมายสำหรับการจัดการข้อมูลและการสร้างสื่อให้น่าสนใจ ตลอดจนการสร้างสื่อการสอนจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสรรค์งาน Infographic และการสร้างภาพประกอบด้วยตัวเองได้
• แนวโน้มการพัฒนา เป็นการสร้างสื่อนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากการนำเสนอด้วยภาพหรือสัญลักษณ์อย่างง่ายจะช่วยทำให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาให้กับผู้เรียนทำความเข้าใจได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการสร้างภาพสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองโดยโปรแกรม IIIustrator ที่นำเสนอสามารถสร้างภาพประกอบด้วยตัวเองได้ด้วยโดยไม่ต้องคัดลอกภาพของคนอื่น
เกณฑ์การรับสมัคร 1) บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
2) บุคคลทั่วไปที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนทักษะทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1. องค์ประกอบศิลป์และสีสื่ออารมณ์
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Infographic และ Pictogram
3. พื้นฐานการออกแบบ Infographic
4. ปฏิบัติการ Story Board
5. การสร้างภาพด้วยPictogram
6. ปฏิบัติการสร้างกราฟิก
7. ปฏิบัติการการสร้าง Infographic เพื่อนำเสนอผลงาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม: จำนวน 6 วัน (40 ชั่วโมง)
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร ลิงค์หลักสูตร