Topic Description
ชื่อหน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อหลักสูตร การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้าแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์
รหัสหลักสูตร CRRU-011
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร            E-mail : pantonecolor1@gmail.com
ช่องทางการติดต่อ Facebook : oceas.crru@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 053 – 766008
การเรียนการสอน • ภาคทฤษฎี 30%
• ภาคปฏิบัติ 70%
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างแบรนด์สินค้า บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ การใช้งานโปรแกรมการออกแบบ การประยุกต์การใช้งาน และแนวทางการออกแบบ และช่องทางการสอบถามอาจารย์ผู้สอน
ความคาดหวังของหลักสูตร แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต • ความคาดหวังของหลักสูตร บุคลากรสามารถออกแบบในการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการแข่งขันในด้านการตลาดให้มีความทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
• แนวโน้มการพัฒนา เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบในการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้กับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการแข่งขันในด้านการตลาดให้มีความทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
เกณฑ์การรับสมัคร 1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาทโฟน
2. ผู้เข้าเรียน สามารถเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1. แนะนำคอร์สเรียน
2. หลักการสร้างแบรนด์สินค้า
3. บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์
4. การใช้งานโปรแกรมการออกแบบ
5. การประยุกต์การใช้งาน
6. บทสรุปแนวทางการออกแบบ และช่องทางการสอบถามอาจารย์ผู้สอน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม: จำนวน 2 วันๆ ละ 7 ชั่วโมง (รวม 14 ชั่วโมง)
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร ลิงค์หลักสูตร