จัดการอบรมการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

Blog Single
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 63 ทีมงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จัดการอบรมการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้อง Innovation Club (Co-Working Space) สำนักนวัตกรรมฯ การจัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการทั้ง 20 ราย ได้ทีทักษะในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce เพิ่มช่องทางการตลาด และยังตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน(COVID-19) ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้ง 20 รายได้มีการฝึกปฏิบัติจริง และเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับท่านที่สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นได้ที่ https://shopee.co.th/