สำนักนวัตกรรมฯ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ หารือ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

Blog Single
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ) รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง (อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน) และบุคลากรฝ่ายงานเสริมศักยภาพการเรียนรู้ สำนักนวัตกรรมฯ ร่วมกับ ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ ร่วมหารือเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1