เตรียมเปิด!!! หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์ สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน

Blog Single
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดประชุมเพื่อหารือการรับสมัครผู้เข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง "สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน" วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และ อาจารย์ดร.ศิวภรณ์ สองแสน รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ในฐานนะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลงาน พร้อมด้วยบุคลากร ฝ่ายงานเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (การศึกษาต่อเนื่อง) และ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมขับเคลื่อนการเปิดรับสมัครและจัดการศึกษา/อบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

"สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน" ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งระบบการจัดการศึกษา/อบรมออนไลน์ เป็นระบบที่สามารถรองรับและเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด19 อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง และบริการด้านการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1