ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/63 การะประชุมทางไกล(VDO Conference)

Blog Single
วันที่ 13 พ.ค. 63 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีกำหนดจัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/63 การะประชุมทางไกล(VDO Conference) โดยใช้ Microsoft Teams เพื่อแจ้งมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน Work From Home จนถึง สิ้นเดือนพฤษภาคม และติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน โดยมี อ.ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ อ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน รองผู้อำนวยการ ผศ.สิปราง เจริญผล ที่ปรึกษา และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้มี ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการ เป็นประธานในที่ประชุม

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1