ประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ GSB Innovation Club และ กิจกรรม Smart Start Idea By GSB Startup

Blog Single
วันที่ 8 พ.ค. 63 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีกำหนดจัดประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ GSB Innovation Club และ กิจกรรม Smart Start Idea By GSB Startup ซึ่งมีการจัดประชุมผ่าน VDO Conference (Webex Meeting) เนื่องจากอยู่ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19 และมีผู้ร่วมประชุม ทั้งหมด 13 คน ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี
2.อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ
3.อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน รองผู้อำนวยการ
4.นางสาวเพ็ญพรรณ โกมลมิศร์ เจ้าหน้าที่
5.นางสาวทัศนีย์ ธรรมติน เจ้าหน้าที่
6.นางสาวดวงรัตน์ อินพรม เจ้าหน้าที่
7.นางสาวปรียะดา จอมแสง เจ้าหน้าที่
8.นายปณิธาน จันทร์ทิพย์ เจ้าหน้าที่

ธนาคารออมสิน
1.คุณชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up
2.คุณณาตยา มณฑิราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up
3.คุณวานิสสา พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up
4.คุณนุชรีกร บุญเหลือ พนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ
5.คุณอภิวัฒน์ กมลวัทนนิศา พนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการ เป็นประธานในที่ประชุม

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1