ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมความร่วมมือเรื่องการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน

Blog Single
วันที่ 21 มิ.ย. 62 ฝ่ายงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับเกษตร จังหวัดพะเยา เรื่องการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดพะเยา และได้กำหนดโครงการสัญจรทั้งหมด 4 จังหวัด ดังนี้

1-2 ส.ค. 62 ณ จังหวัดพะเยา
8-9 ส.ค. 62 ณ จังหวัดแพร่
15-16 ส.ค. 62 ณ จังหวัดน่าน
29-30 ส.ค. 62 ณ จังหวัดเชียงราย

และเวทีแกนนำเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 5-6 ก.ย. 62 ณ จังหวัดพะเยา

กิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถรับข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย