ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Blog Single
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 คณะติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปสร้างสรรค์ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งมีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหน่วยงานเครือข่ายร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้