มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) ลงนาม MOU การสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน 2 กับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

Blog Single
วันนี้(12 มิ.ย. 62) ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร. พร้อมด้วย อ.ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้แทน มร.ชร. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและ อาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน 2 จัดโดยเกษตรจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา การจัดทำ MOU ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายบูรณาการร่วมกัน สร้างระบบการผลิตการกระจายผลผลิตและอาหารในท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอาหารที่มุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค ก่อให้เกิดการทำงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาร่วมกันในเครือข่ายอย่างยั่งยืน

ซึ่ง มร.ชร. จะดำเนินให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการ และเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร