ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมขับเคลื่อนงานฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกและพัฒนางานสร้างอัตลักษณ์ลงสู่ชุมชนท้องถิ่น

Blog Single
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปราง เจริญผล ที่ปรึกษาฝ่ายงานผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกได้ทำความร่วมมือระหว่างอาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันหลากหลายทางชีวภาพได้มอบหมายให้คุณเพ็ญศรี มลิทอง เข้าร่วมประชุม ร่วมด้วยสำนักวิชาการท่องเที่ยวโดยอาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย และอาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตรเพื่อขับเคลื่อนงานฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกและพัฒนางานสร้างอัตลักษณ์ลงสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในด้านการจัดการท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนทิศทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสามารถผลิตชิ้นงานร่วมกับงานวิจัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์