ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มช.ชร. เข้าหารือความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จ.เชียงราย

Blog Single
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เข้าร่วมประชุมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จ.เชียงราย เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และงานการศึกษาต่อเนื่อง ที่สำนักนวัตกรรมฯ ได้รับมอบหมาย และขอความสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ทรัพยากรในด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานการรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณไพฑูรย์ ภิระบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุม และคุณพงษ์ชัย วิงวรรณ์ พนักงานพัฒนาลูกค้า 9 เป็นผู้ประสานงานหลัก