ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดกิจกรรมอบรมการสร้างผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

Blog Single
วันที่ 30 พ.ค. 62 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี2 ภายใต้หัวข้อ ""การสร้างผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"" โดยคุณเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร. กล่าวเปิดงานฯ