ร่วมดำเนินโครงการ SME STARTUP Early Stage

Blog Single
ฝ่ายงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ภายใต้ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมดำเนินโครงการ SME STARTUP Early Stage ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ทั้งสิ้น 4 Stage ได้แก่ Stage 1 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา กิจกรรมสร้างแนวคิดทางธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas มีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้งสิ้น 146 คน กิจกรรมนี้ ได้คัดนักศึกษาที่มีแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจจากการฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Stage 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ กิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจอย่างเข้มข้นเพื่อคัดนักศึกษาที่มีแผนธุรกิจ ที่เป็นไปได้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย Stage 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยนักศึกษา 10 ทีมเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกเพื่อคัดเลือก 3 ทีมสุดท้าย เข้าสู่ Stage 4 Pitching แผนธุรกิจชิงเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท