กิจกรรมการนำเสนอผลงานตามโครงการ การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0

Blog Single
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU-WIL สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานตามโครงการ การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โดยมี อ.ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร. กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละคณะ/สำนักวิชา ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน(WIL) รวมทั้งเป็นการแชร์ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU WIL ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัทยา และทีมวิทยากรโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม มาแนะแนวทางในหัวข้อ การผลิตบัณฑิต และทุนการศึกษาในโครงการ บัณฑิตพรีเมี่ยม : ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอและประกวดผลงาน การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 ของ 13 คณะ/สำนักวิชา มร.ชร. โดย คณะกรรมการติดสินในครั้งนี้ได้แก่
- ผศ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ รองอธิการบดี มร.ชร., - ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มร.ชร.,
- ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ รองอธิการบดี มร.ชร.,
- อ.ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัทยา
- อ.ดร.กิตติ รัตนราษี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ PIM (พัทยา)
ผลปรากฏว่า รางวัล The Best Practice CRRU WIL 2019 ดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. สำนักวิชาการท่องเที่ยว
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลดังกล่าวและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนแต่ละคณะที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานพร้องทั้งให้เกียรติกล่าวปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีคณบดีและบุคลากรของแต่ละคณะ/สำนักวิชา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก