สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องมร.ชร. MOU รม.เฮอริเทจ ชร.

Blog Single
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องมร.ชร. MOU รม.เฮอริเทจ ชร. เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ฐานะผู้กำกับดูแลสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัด “พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้แก่นักศึกษา” ระหว่าง โรงแรมเฮอริเทจเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานลงนามลงนามความร่วมมือกับ Mr.ROBIN LEE ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเฮอริเทจ จ.ชร. การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสนับสนุนให้ นศ.มร.ชร.ฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถานการณ์จริง ณ โรงแรมเฮอริเทจ