ศึกษาดูงานสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

Blog Single
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์จากทุกคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรทักษะพื้นฐานตามความสนใจของบัญฑิตในการประกอบอาชีพเสริมและอาชีพอิสระ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1