สน.นวัตกรรมฯ MOU บ.ซีพี ออลล์ เดินหน้า โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา”

Blog Single
22 ม.ค.2562 (13.00 น.) สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร.ร่วมกับ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร. ดำเนินการลงนามความร่วมมือ โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานลงนามความร่วมมือ ระหว่าง นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ,ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สนง.สพป.ชร.1,นายประหยัด ทัพธานี ผอ.ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน จ.ชร. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการและการบริหารกระบวนการทำงาน ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษารูปแบบ Partnership School. โดยมร.ชร.ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนสื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต และ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริหารจัดการสถานศึกษารวมทั้งเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1