ประชุมตัดสินการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

Blog Single
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมตัดสินการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมตัดสินการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตัดสินการประกวดที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการตัดสินการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี 3. อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์4. อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง กล่าวว่า กิจกรรม Smart start Idea by GSB Startup มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (โดยสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง) และธนาคารออมสิน ได้ลงนามความร่วมมือโครงการร่วมกัน และ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สำนักนวัตกรรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Innovation Club เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ผลงานตามโจทย์ที่ธนาคารออมสินกำหนดไว้ในแต่ละเดือน และสามารถนำแนวคิดจากผลงานการประกวดไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเปิดโอกาส การเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกด้วย นอกจากนี้ผลงานที่ชนะเลิศที่1ในการประกวดระดับมหาวิทยาลัย จะได้เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1