1ก.ค.
โจทย์ท้าประลอง ประกวด Idea WoW ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 “ธุรกิจสุด Chic เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”

โจทย์ท้าประลอง ประกวด Idea WoW ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 “ธุรกิจสุด Chic เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”

ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Idea สร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup 🏆🏆 โจทย์ท้าประลอง ประกวด Idea WoW ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 “ธุรกิจสุด Chic เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”

อ่านต่อ
27มิ.ย.
ผลตัดสินการประกวด Idea สร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ผลตัดสินการประกวด Idea สร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ฝ่ายงานการศึกษาต่อเนื่อง สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Idea สร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย (CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ภายใต้โจทย์ “Idea WoW สร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ ใส่ใจคนรักสุขภาพ"

อ่านต่อ
21มิ.ย.
ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมความร่วมมือเรื่องการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน

ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมความร่วมมือเรื่องการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน

วันที่ 21 มิ.ย. 62 ฝ่ายงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับเกษตร จังหวัดพะเยา เรื่องการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ
20มิ.ย.
ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 คณะติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปสร้างสรรค์ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งมีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหน่วยงานเครือข่ายร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้

อ่านต่อ
12มิ.ย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) ลงนาม MOU การสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน 2 กับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) ลงนาม MOU การสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน 2 กับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

วันนี้(12 มิ.ย. 62) ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร. พร้อมด้วย อ.ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้แทน มร.ชร. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและ อาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน 2

อ่านต่อ
6มิ.ย.
ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมขับเคลื่อนงานฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกและพัฒนางานสร้างอัตลักษณ์ลงสู่ชุมชนท้องถิ่น

ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมขับเคลื่อนงานฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกและพัฒนางานสร้างอัตลักษณ์ลงสู่ชุมชนท้องถิ่น

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปราง เจริญผล ที่ปรึกษาฝ่ายงานผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกได้ทำความร่วมมือระหว่างอาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันหลากหลายทางชีวภาพได้มอบหมายให้คุณเพ็ญศรี มลิทอง เข้าร่วมประชุม ร่วมด้วยสำนักวิชาการท่องเที่ยวโดยอาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย และอาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตรเพื่อขับเคลื่อนงานฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกและพัฒนางานสร้างอัตลักษณ์ลงสู่ชุมชนท้องถิ่น

อ่านต่อ
4มิ.ย.
ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มช.ชร. เข้าหารือความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จ.เชียงราย

ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มช.ชร. เข้าหารือความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เข้าร่วมประชุมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จ.เชียงราย เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และงานการศึกษาต่อเนื่อง ที่สำนักนวัตกรรมฯ ได้รับมอบหมาย และขอความสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ทรัพยากรในด้านต่างๆ

อ่านต่อ
30พ.ค.
ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดกิจกรรมอบรมการสร้างผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดกิจกรรมอบรมการสร้างผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันที่ 30 พ.ค. 62 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี2 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" โดยคุณเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร. กล่าวเปิดงานฯ

อ่านต่อ
27พ.ค.
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือกับบริษัท SINGHA จัดแคมป์สร้างผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ START D UP CAMP

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือกับบริษัท SINGHA จัดแคมป์สร้างผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ START D UP CAMP

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร) ร่วมมือกับบริษัท SINGHA จัดแคมป์สร้างผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ START D UP CAMP “เปิดใจเรียนรู้โลกกว้าง เปิดโอกาสเส้นทาง ความสำเร็จ” เพื่อปั้นนักศึกษาภาคเหนือให้เป็นสตาร์ทอัพ ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. ระหว่างวันที่ 13-27 พ.ค. 2562 ซึ่งนักศึกษา มร.ชร. ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมแคมป์ จำนวน 17 คน ซึ่งบรรยากาศตลอดงานน้องๆได้สัมผัสถึงแนวคิด มุมมองด้านต่างๆ

อ่านต่อ
17พ.ค.
จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 พ.ค. 2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่าวมกับธนาคารออมสิน เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

อ่านต่อ
11พ.ค.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง นำโดย ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี อ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมทีมงานการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทีมงานอาจารย์ ขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรฝึกอบรม สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน

อ่านต่อ
9พ.ค.
ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา วันที่ 2

ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา วันที่ 2

วันที่ 9 พฤษภาถม 2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 3 หลักสูตร

อ่านต่อ
8พ.ค.
ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา

ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา ณ ที่ว่าการ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 3 หลักสูตร

อ่านต่อ
3พ.ค.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จับมือ ธนาคารออมสินพัฒนาทักษะอาชีพ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จับมือ ธนาคารออมสินพัฒนาทักษะอาชีพ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน (ปี2562) ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ
3พ.ค.
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแนวคิดสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ครั้งที่ 1

เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแนวคิดสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ครั้งที่ 1

ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแนวคิดสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ครั้งที่ 1

อ่านต่อ
1พ.ค.
ขอเชิญชวนน้องๆร่วมโครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ขอเชิญชวนน้องๆร่วมโครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Idea สร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์การประกวด Idea WoWประจำเดือนพฤษภาคม 2562 นำงานวิจัยสร้างสรรค์ธุรกิจ จากหิ้งสู่ห้าง

อ่านต่อ
1เม.ย.
ร่วมดำเนินโครงการ SME STARTUP Early Stage

ร่วมดำเนินโครงการ SME STARTUP Early Stage

ฝ่ายงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ภายใต้ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมดำเนินโครงการ SME STARTUP Early Stage ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

อ่านต่อ
1เม.ย.
ขอเชิญชวนน้องๆร่วมโครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน 2562

ขอเชิญชวนน้องๆร่วมโครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน 2562

ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Idea สร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์การประกวด Idea WoWประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สร้างสรรค์ ธุรกิจพิชิต ASEAN

อ่านต่อ
30มี.ค.
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ START D UP CAMP

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ START D UP CAMP

หากคุณกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือและเป็นนักศึกษาที่ กล้าคิด กล้าฝัน อย่าปล่อยให้ไอเดียดีๆ ไหลไปกับสายน้ำ มาปั้นไอเดียธุรกิจคุณให้เป็นจริงกับเรา ในโครงการ START D UP CAMP

อ่านต่อ
29มี.ค.
การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0

การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0

กิจกรรมการนำเสนอผลงานตามโครงการ การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย

อ่านต่อ
22มี.ค.
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องมร.ชร. MOU รม.เฮอริเทจ ชร.

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องมร.ชร. MOU รม.เฮอริเทจ ชร.

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ฐานะผู้กำกับดูแลสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัด พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

อ่านต่อ
14ก.พ.
46ปี ราชภัฏ ของดี พรีเมี่ยม

46ปี ราชภัฏ ของดี พรีเมี่ยม

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานสวนไผ่

อ่านต่อ
30ม.ค.
ขอเชิญช้อป กิน ฟิน เพลิน งาน 46 ปี ราชภัฏ ของดี พรีเมี่ยม

ขอเชิญช้อป กิน ฟิน เพลิน งาน 46 ปี ราชภัฏ ของดี พรีเมี่ยม

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญ ช้อป กิน ฟิน เพลิน ในงาน 46 ปี ราชภัฏ ของดี พรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานสวนไผ่(หลังตู้ ATM) พบสินค้า OTOP ผลงานการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชมการแสดงผลงาน Ideaธุรกิจ ของนักศึกษา ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยและพลาดไม่ได้กับ Food Truck ร้านอาหารติดล้อกว่า 30 ร้าน ที่มาเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงที่ กับบรรยากาศสุดฟิน อินกับเสียงเพลงแห่งความรัก และกิจกรรมบรรเทิงต่างๆ อีกมากมาย

อ่านต่อ
28ม.ค.
ประชุมตัดสินการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

ประชุมตัดสินการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมตัดสินการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมตัดสินการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้

อ่านต่อ
22ม.ค.
นศ.สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เข้าศึกษาดูงานเซรามิก

นศ.สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เข้าศึกษาดูงานเซรามิก

วันที่ 22 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 24 คน จากสาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมด้วยกระบวนการการผลิตเซรามิก ณ ศูนย์พัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก

อ่านต่อ
22ม.ค.
สน.นวัตกรรมฯ MOU บ.ซีพี ออลล์ เดินหน้า โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา”

สน.นวัตกรรมฯ MOU บ.ซีพี ออลล์ เดินหน้า โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา”

22 ม.ค.2562 (13.00 น.) สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร.ร่วมกับ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร. ดำเนินการลงนามความร่วมมือ โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานลงนามความร่วมมือ ระหว่าง นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ,ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สนง.สพป.ชร.1,นายประหยัด ทัพธานี ผอ.ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน จ.ชร.

อ่านต่อ
15ม.ค.
สน.นวัตกรรมฯ บ่มเพาะบัณฑิต มร.ชร. ให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Support Idea Challenge (Y.E.S. Idea)

สน.นวัตกรรมฯ บ่มเพาะบัณฑิต มร.ชร. ให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Support Idea Challenge (Y.E.S. Idea)

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) จัดกิจกรรม Young Entrepreneur Support Idea Challenge (Y.E.S. Idea) ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2562 กิจกรรม Y.E.S. Idea จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา มร.ชร. โดยได้รับเกียรติจากสุดยอดกูรู Startup ของเมืองไทย 5 ท่าน อ.สุลีพร ราชพลสิทธฺิ์ (อ.แบด กูรูด้านการตลาด), อ.พีรวงค์ จาตุรงคกุล (อ.โจ้ กูรูด้านการออกแบบ)...

อ่านต่อ
10ม.ค.
สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร. จับมือ สน.วิจัยฯ แห่งประเทศไทย ยกระดับโอทอป

สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร. จับมือ สน.วิจัยฯ แห่งประเทศไทย ยกระดับโอทอป

สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร. จับมือ สน.วิจัยฯ แห่งประเทศไทย ยกระดับโอทอป เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร.และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมจัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ได้แก่ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยมะลิอ่องกึ่งสำเร็จรูป โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง นางสาวขนิษฐา รัตนะประทุม เจ้าของกิจการ หจก. เจเอ็นฟรุ๊ตแสน็ค ณ ห้องประชุมอธิการบดี

อ่านต่อ
7ม.ค.
รับสมัครนิสิต นักศึกษา มร.ชร. เข้าร่วมโครงการ Y.E.S Idea

รับสมัครนิสิต นักศึกษา มร.ชร. เข้าร่วมโครงการ Y.E.S Idea

รับสมัครนิสิต นักศึกษา มร.ชร. เข้าร่วมโครงการ Y.E.S Idea สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา มร.ชร. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่อยากเป็นนักธุรกิจ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Y.E.S Idea เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องธุรกิจรอบด้านให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ทั้งนี้ทางผู้จัดได้รวบรวมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้เติบโตเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่...

อ่านต่อ
7ม.ค.
เชิญร่วมกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ กับกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

เชิญร่วมกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ กับกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ กับกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โดย ส่งผลงานไอเดียสุดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวีดิโอ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท ผ่านโจทย์ที่กำหนดให้ เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้นำเสนอแนวความคิดจากผลงานการประกวดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

อ่านต่อ
28ธ.ค.
สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร.ทำบุญอาคารสำนักงาน รับปีใหม่ 2562

สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร.ทำบุญอาคารสำนักงาน รับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2561 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร. จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานฯ นำโดย ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผช.อธิการบดี และ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผอ.สำนักนวัตกรรมฯ โดยมี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายจตุปัจจัย พร้อมด้วย อ.สุรชัย อุฬารวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ มร.ชร. , อ.ปฐมทัศน์ บรรเลิศ อ.สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ,ผศ.ดร.สิปราง เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตฯ และบุคลากรสำนักนวัตกรรมฯ , บุคลากรสภาคณาจารย์ฯ มร.ชร. เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร.

อ่านต่อ
20ธ.ค.
ศึกษาดูงานสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

ศึกษาดูงานสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์จากทุกคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรทักษะพื้นฐานตามความสนใจของบัญฑิตในการประกอบอาชีพเสริมและอาชีพอิสระ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้

อ่านต่อ