สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร.

Innovation and Continuing Education Office
About Image

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

ผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน

อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน

รองผู้อำนวยการ

บุคลากร

 • Clients
  นางสาวเพ็ญพรรณ โกมลมิศร์
 • Clients
  นางสาวดวงรัตน์ อินพรม
 • Clients
  นางสาวทัศนีย์ ธรรมติน
 • Clients
  นางสาวจงกลพรรณ ศรีคำ
 • Clients
  นางสาวปรียะดา จอมแสง
 • Clients
  นายยุทธภูมิ บัวใหญ่
 • Clients
  นายสมเกียรติ พันธ์ด้วง
 • Clients
  นายปณิธาน จันทร์ทิพย์
 • Clients
  นายนิยม ติยานันท์
 • Clients
  นางกชกร จี้อาทิตย์
 • Clients
  นายกรัณย์ กำสมุทร
 • Clients
  นางสาวปรียากร เชียงพันธ์
 • Clients
  นางสาวเบญญาดา สุคนธ์เขตร์